Polski Ład, a Ewidencja Środków Trwałych w nowym JPK.

Od 2025 roku w ramach Polskiego Ładu zostanie wprowadzony obowiązek comiesięcznego przekazywania do urzędu skarbowego jednolitego pliku kontrolnego dotyczącego KPiR (w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym) lub Ewidencji przychodów (w przypadku ryczałtowców) oraz wprowadzenie przekazywania Ewidencji Środków Trwałych i WNIP. Do tego czasu podatnicy mają obowiązek składania w US tylko plików JPK_PKPiR lub JPK_EWP wyłącznie na żądanie organu podatkowego.

Art. 66 ustawy wdrażającej Polski Ład wskazuje, że ewidencje i wykazy muszą być prowadzone przy użyciu programów komputerowych i przesyłane po raz pierwszy za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po 31 grudnia 2022 roku (czyli od 2023 roku). 

Dotychczas sposób prowadzenia ewidencji ŚT i środków nisko cennych był indywidualnie określany przez kierownika jednostki, który często przekazywał tę odpowiedzialność na dyrektora finansowego, główną księgową lub administrację. Teraz wygląd ewidencji a raczej raportowania będzie z góry określony. Nie wiadomo jednak póki co jaka będzie jego struktura. Niezależnie jednak od tego ile informacji będzie trzeba raportować zasady prowadzenia poprawnej ewidencji są nam znane od lat.

Dla niektórych wydaje się to być zbyt skomplikowane? Nie do końca wiadomo jakie to zasady? Można skorzystać z doradztwa firmy inwentaryzacyjne takiej jak nasza.

Od ponad 25 lat zajmujemy się Inwentaryzacją Środków Trwałych i bez problemu odciążymy Państwa w kwestii uporządkowania, ujednolicenia i prawidłowego wyprowadzenia Ewidencji Środków Trwałych, tak aby do raportu JPK przekazać spójne z rzeczywistością dane.

Pozbędziemy się kłopotliwych „zestawów”, które nie powinny występować w obecnie prowadzonej ewidencji. Nasi pracownicy należycie i właściwie nazwą środki znajdujące się we własności Firmy.

Skontaktuj się z nami TERAZ!

Jakie jeszcze wchodzą zmiany?

Przepisy wprowadzające Polski Ład rozbudowują zawartość art. 24a ustawy o PIT, gdzie dodany został ust. 1e, w ramach którego podatnicy prowadzący księgi, księgi rachunkowe lub ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych są obowiązani prowadzić je przy użyciu programów komputerowych.

Ponadto zgodnie z wyżej wskazanym przepisem ww. podatnicy będą zobligowani do przesyłania do urzędu skarbowego księgi i ewidencję:

1) według stanu na ostatni dzień: 

a) miesiąca – w przypadku gdy stanowią podstawę ustalania zaliczek miesięcznych, b) kwartału – w przypadku gdy stanowią podstawę ustalania zaliczek kwartalnych 

– w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po upływie odpowiednio tego miesiąca albo kwartału oraz

2) po zakończeniu roku podatkowego w terminie do dnia upływu terminu określonego dla złożenia zeznania rocznego

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 Ordynacji podatkowej, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3 Ordynacji podatkowej.

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-obowiazek-comiesiecznego-skladania-jpk-pkpir-oraz-jpk-ewp-od-2023-roku

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-polski-lad-najwazniejsze-zmiany

JPK_PKPIR, JPK_EWP oraz JPK_KR – wysyłka do MF do końca 2022 roku 

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT, zobligowani są do comiesięcznego składania pliku JPK_V7. Pozostałe struktury tj.: 

 • JPK_FA; 
 • JPK_FA_RR; 
 • JPK_MAG; 
 • JPK_WB; 
 • JPK_KR; 
 • JPK_PKPIR; 
 • JPK_EWP 

podatnicy składają tylko na żądanie organów skarbowych.  

Organy skarbowe mogą żądać przesłania ww. struktur JPK w przypadkach wskazanych poniżej: 

 • kontroli podatkowej 
 • kontroli celno-skarbowej 
 • postępowania podatkowego 
 • czynności sprawdzających 

Obowiązek comiesięcznego składania JPK_PKPIR oraz JPK_KR od 2023 roku 

1e. Podmioty, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 2, prowadzące księgi, księgi rachunkowe lub ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych są obowiązane prowadzić te księgi i ewidencję przy użyciu programów komputerowych oraz przesyłać do urzędu skarbowego te księgi i ewidencję:  
1) według stanu na ostatni dzień:  
a) miesiąca – w przypadku gdy stanowią podstawę ustalania zaliczek miesięcznych,  
b) kwartału – w przypadku gdy stanowią podstawę ustalania zaliczek kwartalnych  
– w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po upływie odpowiednio tego miesiąca albo kwartału oraz  
2) po zakończeniu roku podatkowego w terminie do dnia upływu terminu określonego dla złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1  
– za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 Ordynacji podatkowej, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3 Ordynacji podatkowej.

Art. 24a ust. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przepis ten zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku. 

Obowiązek comiesięcznego składania JPK_EWP od 2023 roku 

Nie tylko podatników rozliczających się podatkową księgą przychodów i rozchodów czekają zmiany. Konieczność składania JPK_EWP dotknie, także podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Mówi o tym art. 15 ust. 12 i 13 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. 

12. Podmioty, o których mowa w ust. 1, prowadzące ewidencję lub wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych są obowiązane prowadzić tę ewidencję i wykaz przy użyciu programów komputerowych oraz przesyłać do urzędu skarbowego tę ewidencję i wykaz:  
1) według stanu na ostatni dzień:  
a) miesiąca – w przypadku gdy stanowią podstawę ustalania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wpłacanego miesięcznie,  
b) kwartału – w przypadku gdy stanowią podstawę ustalania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wpłacanego kwartalnie  
– w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po upływie odpowiednio tego miesiąca albo kwartału oraz  
2) po zakończeniu roku podatkowego – w terminie do dnia upływu terminu określonego dla złożenia zeznania, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2  
– za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 ustawy – Ordynacja podatkowa, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3 ustawy – Ordynacja podatkowa.
13. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia:  
1) zakres dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone ewidencję i wykaz podlegające przekazaniu na podstawie ust. 12, oraz sposób ich wykazywania w tych ewidencjach i wykazie,  
2) podmioty zwolnione z obowiązku przesyłania ewidencji i wykazu na podstawie ust. 12 pkt 1  
– uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatników oraz kontroli obowiązków podatników przez organ podatkowy, identyfikowania obszarów, w których występują nadużycia w podatku lub narażonych na te nadużycia, oraz możliwości techniczno-organizacyjne prowadzenia przez podatników ewidencji i wykazu. 
art. 15 ust. 12 i 13 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *