wypełnianie formularza

Obcy środek trwały- co to jest?

Obce środki trwałe to składniki majątkowe, które przedsiębiorca wykorzystuje w swojej działalności gospodarczej, ale nie jest ich właścicielem. Przykładem takiego środka trwałego może być budynek wynajmowany na potrzeby prowadzenia firmy. Definicja obcego środka trwałego obejmuje wszelkie inwestycje w majątek, który przedsiębiorca eksploatuje na podstawie umowy wynajmu, dzierżawy czy innego porozumienia o zbliżonym charakterze.

kobieta przeprowadza inwentaryzacje w sklepie

Obowiązek przeprowadzania inwentaryzacji- dla kogo?

Inwentaryzacja to proces kontrolowania majątku oraz zobowiązań przedsiębiorstwa, który pozwala na dokładne określenie ich wartości i ilości. W Polsce inwentaryzacji podlegają różne podmioty, zgodnie z przepisami prawa. Celem tego artykułu jest omówienie, które jednostki mają obowiązek przeprowadzenia tego procesu, jakie są wymogi formalne oraz jakie kroki należy podjąć w przypadku przewidzianej inwentaryzacji.

praca inwentaryzacyjna

Kto odpowiada za inwentaryzację?

Inwentaryzacja jest procesem polegającym na dokładnym sprawdzeniu stanu rzeczywistego majątku trwałego, wyposażenia, zapasów, a następnie porównaniu otrzymanego wyniku z danymi księgowymi. Ten ważny element zarządzania przedsiębiorstwem ma na celu zapewnienie wiarygodności sprawozdań finansowych, lepsze rozpoznanie potrzeb magazynowych i możliwość szybszego reagowania na ewentualne problemy. Kwestia, kto odpowiada za przeprowadzenie inwentaryzacji, jest istotna dla zapewnienia prawidłowego … Continue Reading

inwentaryzacja

Jaki jest cel inwentaryzacji?

Inwentaryzacja stanowi kluczowy element zarządzania majątkiem każdej firmy, instytucji czy organizacji. Jest ona procesem polegającym na dokładnym sprawdzeniu stanu rzeczywistego posiadanych przez podmiot przedmiotów wartościowych – środków trwałych, wyposażenia, zapasów towarów czy surowców – oraz porównaniu tych danych z informacjami zawartymi w księgach rachunkowych. W artykule omawiamy cele, na jakie realizuje się inwentaryzację oraz przeprowadzanie … Continue Reading

outsourcing

Czym jest outsourcing?

W dobie dynamicznego rozwoju rynku przedsiębiorstwa dążą do osiągnięcia jak największej efektywności w prowadzeniu swojej działalności. Jednym z rozwiązań, które może przyczynić się do realizacji tego celu, jest outsourcing usług inwentaryzacyjnych. Współpraca z firmą inwentaryzacyjną pozwala na skoncentrowanie się na kluczowych aspektach biznesu, jednocześnie zachowując pełną kontrolę nad stanem zasobów materialnych. W tym artykule przyjrzymy … Continue Reading

inwentaryzacja w magazynie

Kiedy należy przeprowadzić inwentaryzację?

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, inwentaryzację towarów w magazynach należy przeprowadzić co najmniej raz w roku, przy czym termin ten nie może przekraczać 12 miesięcy od ostatniej inwentaryzacji. Najczęściej proces ten realizowany jest na przełomie roku, choć z punktu widzenia księgowości lepiej zrealizować ten proces wcześniej niż później, tak aby mieć czas na wyjaśnienie … Continue Reading

inwentaryzacja w magazynie

Na czym polega spis z natury?

Spis z natury to proces, w którym dokonuje się szczegółowej kontroli, posiadanych przez daną jednostkę gospodarczą przedmiotów, w szczególności tych o długotrwałym charakterze. Celem spisu z natury jest uzyskanie rzetelnych danych na temat składników majątkowych jednostki oraz sprawdzenie, czy stan faktyczny zgadza się ze stanem ewidencji księgowej.

kobieta w magazynie

Inwentaryzacja krok po kroku

Inwentaryzacja to proces, który polega na dokładnym spisaniu i zinwentaryzowaniu wszystkich składników majątkowych przedsiębiorstwa. Wykonywana jest w celu sprawdzenia rzeczywistej wartości majątku firmy oraz porównania jej z wartościami księgowymi. Inwentaryzacja przebiega w kilku etapach, a każdy z nich ma swoje kluczowe zadania.

Raiffeisen Bank Polska S.A.

Raiffeisen Bank Polska S.A. – to dawny bank komercyjny z siedzibą w Warszawie działający w latach 1991–2018. W listopadzie 2018 połączył się z Raiffeisen Bank International AG, który rozpoczął prowadzenie działalności na terenie Polski poprzez swój oddział – Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce. Raiffeisen Bank jest naszym Klientem wieloletnim. Wspólnie zrealizowaliśmy póki co … Continue Reading